משרד התרבות והספורט הפיץ את תזכיר החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל

| 29/02/2012 | 0 Comments

שרת התרבות והספורט לימור לבנת : "מטרת החוק להבטיח את זכותם של הדורות הבאים לקרוא וליהנות מספרות עברית איכותית לדורותיה. אני מאמינה שהחוק יוביל למציאות חדשה שבה סופרים ישראלים יוכלו להתקיים בכבוד באופן שיאפשר להם להמשיך להפרות ביצירתם את התרבות והחברה הישראלית, ולשמש שגרירי כבוד של מדינת ישראל בעולם. אבל הרווח העיקרי יהיה של החברה, התרבות בישראל וכל אחד ואחת מאיתנו. האם מישהו יכול לדמיין את התרבות הישראלית שלו ושל ילדיו ללא ש"י עגנון, חיים נחמן ביאליק, רחל המשוררת, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, עמוס עוז, יורם קניוק, א.ב. יהושוע, צרויה שלו ועוד רבים וטובים? " 

 

משרד התרבות והספורט הפיץ היום להערות משרדי הממשלה והציבור את תזכיר הצעת החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל שגובש בחודשים האחרונים על ידי השרה לימור לבנת בשיתוף משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה בראשות פרופ' יוג'ין קנדל והתאחדות הסופרים והמו"לים בישראל. כל הגורמים השותפים לגיבוש הצעת החוק מעריכים,  בין השאר בהתבסס על אמירות מפורשות מצד המו"לים בארץ, כי כתוצאה מהחוק המחיר הנקוב לצרכן של ספר יהיה נמוך בעשרות אחוזים מהמחיר המומלץ לצרכן כפי שהוא היום. זאת מאחר שכללי השוק החופשי יכתיבו למו"לים לקבוע מחירים שיהיו סבירים על מנת ליצור בקרב ציבור הקוראים ביקוש ראוי לאותם סופרים.

 

רקע:

הספר והספרות נחשבים כמוצר בעל ערך תרבותי מובהק ובמדינות רבות בעולם המערבי התעורר בשנים האחרונות צורך להסדיר את מעמדם באמצעות חקיקה.

במדינת ישראל שורר בשנים האחרונות מצב ייחודי שבו התנהלות שוק הספרים מוכתבת כמעט באופן בלעדי על ידי דואפול המורכב משתי רשתות השולטות בכ- 80% מהשוק, כשאחת מהן מתאפיינת במבנה משפטי של בעלות אנכית, באופן בו היא נשלטת על ידי הוצאת ספרים גדולה. מצב זה גורם לפגיעה קשה בעיקרון התחרות החופשית. משרד התרבות סבור כי לנוכח הדברים אין מנוס מלהסדיר את השוק  גם אם במחיר של התערבות מסוימת בתנאי השוק החופשי.

 

מטרת החוק:

החוק נועד בראש ובראשונה להבטיח שהציבור הישראלי בהווה ובעתיד יוכל ליהנות מספרות ישראלית עברית איכותית. זכות זו תמומש רק אם סופרים ומשוררים בישראל יקבלו גמול הולם וראוי תמורת יצירתם, כך שיוכלו להמשיך ליצור ולקדם את הספרות בשפה העברית.

בנוסף, נועד החוק לשמור על גיוון תרבותי בפרסום ובהפצה של ספרים בישראל, וכן לאפשר תחרות הוגנת בין הוצאות הספרים השונות. כפועל יוצא של האמור, החוק יאפשר לציבור הקוראים לבחור מבין מגוון רחב של ספרים לפי רצונותיהם וטעמיהם ולאפשר תחרות בין הוצאות הספרים, מפיצי הספרים וחנויות הספרים בנוגע לכמות, למגוון ולאיכות  הכותרים המוצעים לצרכן. הודות לכך הציבור בישראל יוכל לא רק ממגוון תרבותי רחב יותר אלא גם ממחיר נקוב לצרכן נמוך יותר של ספר מזה המוצע כיום. 

 

עיקרי החוק:

 1. במהלך 18  חודשים מתאריך ההוצאה לאור של ספר, לא ישתנה המחיר לצרכן של הספר. חנות ספרים לא תהיה רשאית למכור לצרכן את הספר במחיר שהוא נמוך מהמחיר לצרכן, למעט בתקופות ההנחה הקבועות בחוק.
 2. על גבי כל ספר יציין המוציא לאור את החודש והשנה של הדפסת המהדורה הראשונה שלו, המהווים, למעשה,  את מועד תחילת מניין תקופת ההגנה על הספר. חזקה היא, כי מועד הפצת הספר על ידי המוציא לאור לחנויות הספרים יעשה בתאריך ההוצאה לאור הנקוב על גבי הספר, או בסמוך מאוד לכך, ואולם, בכל מקרה, לא תוכל חנות ספרים למכור את הספר בתאריך שהוא קודם לתאריך ההוצאה לאור המודפס על גבי הספר.
 3. במהלך תקופת ההגנה יקבל סופר ישראלי, בגין כל כותר שנכתב על ידו ופורסם על ידי המוציא לאור, תמלוגים בשיעור של 8% מהמחיר הנקוב לצרכן (לאחר ניכוי מס ערך מוסף מקום בו מס זה חל) עבור 6,000 העותקים הראשונים שיימכרו מאותו כותר,  ותמלוגים בשיעור של 10% עבור כל עותק של הספר החל מהעותק ה- 6001 ואילך (ללא הגבלת תקרה של מספר העותקים).
 4. התמלוגים האמורים ישולמו לסופרים עבור כל הספרים שנמכרו על ידי המוציא לאור עד לסיום הרבעון שבו חל היום האחרון של תקופת ההגנה. יודגש כי חישוב התמלוגים לסופרים על פי האמור בחוק הם המינימום הנדרש, אך אין מניעה  שסופרים יגיעו להסכמים עם מו"לים שבמסגרתם יקבלו תמלוגים בשיעור גבוה מזה המצוין בחוק. 
 5. במשך 7 שנים מתום מועד תקופת ההגנה, ישלם מוציא לאור לסופר ישראלי תמלוגים בשיעור של 16% מגובה התקבול שיתקבל בפועל על ידי המוציא לאור עבור הספר.
 6. בגין ספר ראשון של סופר ישראלי שיצא לאור למכירה בישראל יהיה הסופר זכאי לתמלוגים בשיעור שלא יפחת מ- 80% מהשיעורים הקבועים לעיל.
 7. חנות ספרים לא תתנה מכירתו של ספר לצרכן במהלך תקופת ההגנה ברכישתו של ספר או מוצר אחר על ידי הצרכן, או יחד עם ספר או מוצר אחר, והיא לא תציע לצרכן למכירה ספר במסגרת עסקאות המשלבות אותו יחד עם ספר או מוצר אחר.
 8. מבצעי הנחות: בתקופת ההגנה תהיה חנות ספרים לתת לצרכן הנחה בגין מכירת הספרים במועדים ובשיעורים הבאים:

א.      במהלך כל ימי "שבוע הספר העברי" (שמועדם ייקבע על ידי משרד התמ"ת) הנחה בשיעור של עד 10% מהמחיר לצרכן.

ב.      החל מיום י"ז באלול ועד יום כ"ג בתשרי של כל שנה, ועד בכלל הנחה בשיעור של עד 10% מהמחיר לצרכן.

ג.       החל מיום ג' בניסן ועד ליום כ"ב בניסן של כל שנה, ועד בכלל הנחה בשיעור של עד 10% מהמחיר לצרכן.

ד.      התמלוגים שישולמו לסופר, לגבי הספרים שנמכרו בהנחה, יחושבו לפי שיעור של 8% על כל עותק של ספר עד 6000 העותקים הראשונים ו- 10% מהעותק ה-6001 , וזאת על פי המחיר הנקוב לצרכן בניכוי ההנחה שניתנה על הספר.

 1. חנות או מוציא לאור לא יתגמלו מוכר בחנות ספרים, במישרין או בעקיפין, בשכר, בהטבות, או בכל דרך אחרת בשל המלצה על ספר מסוים, לרבות ספרים שאינם מוגנים על פי חוק זה.  
 2. חנות ספרים לא תפלה ולא תיתן עדיפות למוציא לאור מסוים בהקצאת שטחי תצוגה או במיקום שטחי התצוגה בהם יוצגו ספרי הוצאתו בחנות.
 3. מוציא לאור או מפיץ מטעמו לא יסרב למכור לחנות ספר המוצא לאור על ידו, ובלבד שהחנות תשלם להם בגין הרכישה תמורה כספית זהה או דומה לזו המשולמת על ידי חנויות אחרות, זולת אם הראה כי קיימים טעמים של ממש המצדיקים אי מתן השירות בתנאים דומים.
 4. אין מניעה ממוציא לאור להגיע להסכם עם סופר ישראלי על תשלום סכום כספי כולל בגין כתיבת ספר ולנכות ממנו את סכום התגמולים המגיעים לסופר.
 5. אחת לשנה ייחתם בין המוציא לאור לבין חנויות הספרים "הסכם הנחה" שבמסגרתו ייקבע שיעור ההנחה המקסימלי שיינתן לחנות מהמחיר לצרכן של כל הספרים המוגנים בחוק זה ושיימכרו על ידי המוציא לאור לחנות הספרים במהלך אותה שנה. המוציא לאור לא יהיה רשאי למכור את הספר לחנות ספרים, אם בעצמו ואם באמצעות מפיץ מטעמו, במחיר הנמוך משיעור ההנחה הנקוב ב'הסכם ההנחה' (למעט מקרים בהם אושרה חריגה בנוגע לספרים ספציפיים על ידי משרד התעשייה והמסחר).
 6. חנות ספרים לא תקבל ממוציא לאור תמורה נוספת על התמורה ממכירת הספרים על ידה, בגין כל פעילות המבוצעת על ידה בנוגע לספרים המוגנים בחוק זה, אשר הוצאו על ידי המוציא לאור, ובכלל זה לא תבקש ולא תקבל מהמוציא לאור תמורה או הטבה או שיפוי בגין מתן תמריצים למוכרים, מיקום הספרים בחנות ואופן תצוגתם, פרסום, חלונות ראווה, שיווק או קידום מכירות.

 

כיוון שמדובר בחוק שמטרתו לתקן כשל שוק חמור שנוצר בענף הספרים על רקע המבנה הייחודי שלו, מציע משרד התרבות לחוקק את החוק כהוראת שעה לתקופה של 3 שנים, שבמהלכן תיבחן יעילותו בהתבסס על נתונים שייאספו בפרק הזמן הזה.

 

שרת התרבות והספורט לימור לבנת: "הודות לחוק זה, אני מקווה שסוף סוף יצליחו הסופרים והמשוררים  הישראליים להתפרנס בכבוד, אבל הרווח העיקרי יהיה של החברה, התרבות בישראל וכל אחד ואחת מאיתנו. האם מישהו יכול לדמיין את התרבות הישראלית שלו ושל ילדיו

ללא ש"י עגנון, חיים נחמן ביאליק, רחל המשוררת, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, עמוס עוז, יורם קניוק, א.ב. יהושוע, צרויה שלו ועוד רבים וטובים?  התנאים הקיימים היום בשוק הספרים מציבים איום ממשי על המשך הצמחתם של ענקי ספרות חדשים, כאלו שילדינו ונכדינו יוכלו לשנן את כתביהם, להרהר בסיפוריהם ולדקלם את שיריהם. אני מאמינה שהחוק יוביל למציאות חדשה שבה סופרים, הוצאות לאור קטנות וחנויות ספרים פרטיות יהיו מוגנים מהקרב שמנהלות רשתות הספרים הגדולות. הם יוכלו לחיות ללא חשש, וליצוק חיים לתוך עולמנו התרבותי שהוא חלק חשוב  ובלתי נפרד מהחוסן הלאומי והחברתי שלנו.

אני רוצה להודות לחברי הכנסת ניצן הורביץ וזבולון אורלב שהצעת החוק הזו מבוססת, בין היתר, על העקרונות שהם התוו במסגרת שתי הצעות חוק פרטיות דומות שהניחו על שולחן הכנסת ".

 

Print Friendly, PDF & Email

Category: אירועי ספרות, דף הבית - ארועי ספרות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.