ועדת החינוך הצביעה פה אחד בעד אישורו של החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל

| 24/07/2013 | 0 Comments

השרה לימור לבנת הודיעה שתפעל להעבירו עוד במושב הכנסת הנוכחי.

השרה לימור לבנת הודיעה שתפעל להעבירו עוד במושב הכנסת הנוכחי.

ועדת החינוך, התרבות והספורט הצביעה היום (24/7) פה אחד בעד אישורו של החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, שקידמה והובילה שרת התרבות והספורט לימור לבנת. השרה לבנת הודיעה שתפעל להעבירו עוד במושב הכנסת הנוכחי.

שרת התרבות לימור לבנת אמרה לאחר ההצבעה: "זהו רגע מרגש עבורי ויום חשוב לתרבות ולספרות הישראלית וכמובן לציבור הישראלי, שהחוק יאפשר לו ליהנות מהיצע ספרותי עשיר, מגוון ואיכותי בשנים הבאות. אני מודה לחברי הועדה, שבהצבעתם ותמיכתם חידדו את חשיבותו של החוק, שנועד לטפל בכשל הכה חמור הקיים בשוק הספרות הישראלי, ממנו נפגעו הסופרים והיוצרים, המו"לים והציבור הישראלי. ספר הוא לא עוד מוצר מדף – הוא אוצר תרבותי. לא רצינו להתערב בשוק הספרות, אך הכשל היה כה חמור, שלא נותרה לנו ברירה. יחד עם זאת אני מאמינה שהתערבותנו תהיה מידתית. זוהי הוראת שעה ל – 3 שנים בכדי לבחון את הצלחת החוק ויישומו".

במסגרת החוק החליטו השרה לבנת, בעצה אחת עם יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, עמרם מצנע, להוסיף מספר פרסים, שיוענקו לסופרים ומשוררים צעירים, בכדי לקדם את התמיכה בעשייתם ובספרי הביכורים שלהם:

פרס סופרים בראשית דרכם בסך 250,000 ₪, במסגרתו יחולקו 10 פרסים לסופרים בראשית דרכם.

פרס למשוררים צעירים בגובה של 200,000 ₪ במסגרתו יחולקו 10 פרסים ל – 10 משוררים בראשית דרכם.

"פרס ביכורים" – פרס להוצאות לאור – בגובה של 200,000 ₪ ל – 10 הוצאות לאור.

ועדת החינוך, התרבות והספורט אישרה היום (יום ד') פה אחד את הצעת החוק להגנת הספרות והסופרים בישראל, אותה מקדמת השרה לימור לבנת, בשיתוף משרד המשפטים, המועצה הלאומית לכלכלה בראשות פרופ' יוג'ין קנדל. בדיון האחרון הבוקר הצביעו חברי הועדה על סעיפי החוק ועל ניסוחו הסופי לקראת הגשתו לקריאה שנייה ושלישית עוד במושב הנוכחי.

הצעת החוק שעברה בהצבעה פה אחד זכתה בהצבעה לתמיכה רחבה חוצת מפלגות וסיעות מהקואליציה והאופוזיציה.

כל הגורמים השותפים לגיבוש הצעת החוק מעריכים,  בין השאר בהתבסס על אמירות מפורשות מצד המו"לים בארץ, כי כתוצאה מהחוק המחיר הנקוב לצרכן של ספר יהיה נמוך בעשרות אחוזים מהמחיר הנקוב בו היום נוכח קיומה של תחרות הוגנת בין הוצאות הספרים השונות, מפיצי הספרים וחנויות הספרים בנוגע לכמות, למגוון, ולאיכות הכותרים המוצעים לצרכן. יצוין כי החוק גם אינו מונע מרשתות הספרים לקיים מבצעי הנחה על  ספרים לאחר שחלפה תקופת ההגנה עליהם, על מבצעים בתקופת שבוע הספר ועל מתן הנחות בחנויות מקוונות.

הצעת החוק  גם פועלת במספר מישורים על מנת להגביר את התחרות ההוגנת בענף הספרים שנפגעת היום כתוצאה מהדו-אופול והבעלות הצולבת שבו. כך לדוגמה: אוסרת הצה"ח על חנות או מוציא לאור לתגמל מוכר בחנות ספרים, במישרין או בעקיפין, בשכר, בהטבות, או בכל דרך אחרת בשל המלצה על ספר מסוים, לרבות ספרים שאינם מוגנים על פי חוק זה. בנוסף, נקבעו  מגבלות על שטחי התצוגה המועדפים, על-מנת שיוצגו בהם מגוון של ספרים של מו"לים שונים . הצה"ח מחייבת את המו"לים והחנויות להגיע להסכם שנתי על שיעורי ההנחות של ספרים בתקופת הגנה, וזאת כדי ליצור יציבות וודאות בשוק.

עיקרי החוק שאושר היום בוועדת החינוך:

במהלך 18  חודשים מתאריך ההוצאה לאור של ספר (שהיא תקופת ההגנה), לא ישתנה המחיר לצרכן של הספר. חנות ספרים לא תהיה רשאית למכור לצרכן את הספר במחיר שהוא נמוך מהמחיר לצרכן, אלא בהנחות הקבועות בחוק.

במהלך תקופת ההגנה יקבל סופר ישראלי, בגין כל כותר שנכתב על ידו ופורסם על ידי המוציא לאור, תשלומים בשיעור של 8% מהמחיר הנקוב לצרכן (לאחר ניכוי מס ערך מוסף מקום בו מס זה חל) עבור 6,000 העותקים הראשונים שיימכרו מאותו כותר,  ותשלומים  בשיעור של 10% עבור כל עותק של הספר החל מהעותק ה- 6001 ואילך (ללא הגבלת תקרה של מספר העותקים).

התשלומים  האמורים ישולמו לסופרים עבור כל הספרים שנמכרו על ידי המוציא לאור עד לסיום הרבעון שבו חל היום האחרון של תקופת ההגנה. יודגש כי חישוב התשלומים  לסופרים על פי האמור בחוק הם המינימום הנדרש, אך אין מניעה  שסופרים יגיעו להסכמים עם מו"לים שבמסגרתם יקבלו תמלוגים בשיעור גבוה מזה המצוין בחוק. 

במשך 7 שנים מתום מועד תקופת ההגנה, ישלם מוציא לאור לסופר ישראלי תמלוגים בשיעור של 16% מגובה התקבול שיתקבל בפועל על ידי המוציא לאור עבור הספר.

בגין ספר ראשון של סופר ישראלי שיצא לאור למכירה בישראל יהיה הסופר זכאי לתשלומים  בשיעור שלא יפחת מ- 80% מהשיעורים הקבועים לעיל.

חנות ספרים לא תתנה מכירתו של ספר  לצרכן במהלך תקופת ההגנה ברכישתו של ספר או מוצר אחר על ידי הצרכן, או יחד עם ספר או מוצר אחר, והיא לא תציע לצרכן למכירה ספר בתקופת הגנה  במסגרת עסקאות המשלבות אותו יחד עם ספר או מוצר אחר ולא תמכור ספרים בתקופת ההגנה באמצעות תלושים ייעודיים לרכישת ספרים, שערכם גבוה מהמחיר ששולם עליהם.

מבצעי הנחות: בתקופת ההגנה תהיה חנות ספרים  רשאית לתת לצרכן הנחה בגין מכירת הספרים  בתקופת ההגנה מבצעי הנחות: חנות ספרים  תהיה רשאית לתת לצרכן הנחה של 10% על ספרים בתקופת ההגנה בתקופת שבוע הספר העברי. יודגש כי לא תהיה מגבלה על ההנחות של ספרים שאינם בתקופת ההגנה. כמו כן, מאפשר החוק לתת הנחה של 15% ומשלוח חינם לרכישת ספרים בחנויות מקוונות.  של 10% בתקופת שבוע הספר העברי. יודגש כי לא תהיה מגבלה על ההנחות של ספרים שאינם בתקופת ההגנה. כמו כן, מאפשר החוק לתת הנחה של 15% ומשלוח חינם לרכישת ספרים בחנויות מקוונות.

אחת לשנה, יחתמו המו"לים וחנויות הספרים על הסכם בכתב שבו ייקבע שיעור ההנחה, וזאת על-מנת להכניס יציבות וודאות לחוק. חנויות הספרים לא ידרשו הנחה נוספת מהמו"לים ולא ידרשו תמורה על שירותים אחרים שהמו"לים מחויבים ברכישתם (להבדיל מתמורה על שירותים וולונטריים).

חנות או מוציא לאור לא יתגמלו מוכר בחנות ספרים, במישרין או בעקיפין, בשכר, בהטבות, או בכל דרך אחרת בשל המלצה על ספר מסוים זה.  

רשת חנויות נדרשת להקצות שטח תצוגה מועדף (בו מוצגים ספרים כשכריכתם הקדמית חשופה) ל-7 מו"לים לפחות. כל מו"ל לא יקבל שטח העולה על 20% משטח התצוגה המועדף, וכלל המו"לים הקשורים לרשת – לא יקבלו שטח העולה על 45% משטח התצוגה המועדף. קבוצת מו"לים המוציאה ספרים במשותף תקבל יחד עד 30% משטח התצוגה המועדף, ולפחות 10% למו"לים הקטנים בקבוצה.

החוק מטיל עיצומים כספיים על הפרת הוראותיו, ויאכף על-ידי פקחי משרד הכלכלה.

כיוון שמדובר בחוק שמטרתו לתקן כשל שוק חמור שנוצר בענף הספרים על רקע המבנה הייחודי שלו, מציע משרד התרבות לחוקק את החוק כהוראת שעה לתקופה של 3 שנים, שבמהלכן תיבחן יעילותו בהתבסס על נתונים שייאספו בפרק הזמן הזה.

רקע להצעת החוק:

הספר והספרות נחשבים כמוצר בעל ערך תרבותי מובהק ובמדינות רבות בעולם המערבי התעורר בשנים האחרונות צורך להסדיר את מעמדם באמצעות חקיקה.

במדינת ישראל שורר בשנים האחרונות מצב ייחודי שבו התנהלות שוק הספרים מוכתבת כמעט באופן בלעדי על ידי דואופול המורכב משתי רשתות השולטות בכ- 80% מהשוק, כשאחת מהן מתאפיינת במבנה משפטי של בעלות אנכית, באופן בו היא נשלטת על ידי הוצאת ספרים גדולה. מצב זה גורם לפגיעה קשה בעיקרון התחרות החופשית. משרד התרבות סבור כי לנוכח הדברים אין מנוס מלהסדיר את השוק  גם אם במחיר של התערבות מסוימת בתנאי השוק החופשי.

 מטרת הצעת החוק:

הצה"ח נועדה בראש ובראשונה להבטיח שהציבור הישראלי בהווה ובעתיד יוכל ליהנות מספרות ישראלית עברית איכותית. זכות זו תמומש רק אם סופרים ומשוררים בישראל יקבלו גמול הולם וראוי תמורת יצירתם, כך שיוכלו להמשיך ליצור ולקדם את הספרות בשפה העברית.

בנוסף, נועדה הצה"ח לשמור על גיוון תרבותי בפרסום ובהפצה של ספרים בישראל, וכן לאפשר תחרות הוגנת בין הוצאות הספרים השונות. כפועל יוצא של האמור, החוק יאפשר לציבור הקוראים לבחור מבין מגוון רחב של ספרים לפי רצונותיהם וטעמיהם ולאפשר תחרות בין הוצאות הספרים, מפיצי הספרים וחנויות הספרים בנוגע לכמות, למגוון ולאיכות  הכותרים המוצעים לצרכן. הודות לכך הציבור בישראל יוכל לא רק ממגוון תרבותי רחב יותר אלא גם ממחיר נקוב לצרכן נמוך יותר של ספר מזה המוצע כיום. 

 

Print Friendly, PDF & Email

Category: אירועי ספרות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.